Služby

Ponúkame Vám nasledujúce riešenia

Jednoduché účtovníctvo

Poskytujeme nasledujúce služby spojené s vedením jednoduchého účtovníctva:

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie knihy pohľadávok
 • vedenie knihy záväzkov
 • vedenie pomocných kníh – napr. knihy jázd, knihy o majetku
 • príprava reportov podľa požiadaviek

Podvojné účtovníctvo

Poskytujeme nasledujúce služby spojené s vedením podvojného účtovníctva:

 • zaúčtovanie vystavených faktúr
 • zaúčtovanie došlých faktúr
 • zaúčtovanie povinnosti vyplývajúcich zo zmlúv (ostatné závväzky, ostatné pohľadávky z titulu poistných, lízingových, predajných a iných zmlúv)
 • zaúčtovanie pokladničných dokladov
 • vedenie evidencie dlhodobého majetku a príslušných odpisových plánov majetku
 • evidencia DPH, príprava podkladov
 • vypracovanie KV, SV
 • pomoc pri štatistických hláseniach
 • príprava reportov podľa požiadaviek
 • spracovanie účtovnej závierky a poznámok k účtovnej závierke

Daňové priznania

Poskytujeme nasledujúce služby spojené s daňovým priznaním:

– vypracovanie daňového priznania pre fyzické osoby:

* daňové priznanie typ A

*daňové priznanie tyb B:

 • daňová evidencia
 • paušálne výdavky

– vypracovanie daňového priznania pre právnické osoby

Mzdy

Poskytujeme nasledujúce služby v oblasti mzdovej agendy:

 • prihlásenia štatutárov, zamestnancov, dohodárov do príslušných inštitúcií (zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa)
 • zmeny a odhlášky štatutárov, zamestnancov, dohodárov z príslušných inštitúcií (zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa)
 • spracovanie dochádzky a spracovanie miezd za príslušné obdobie
 • podávanie hlásení na jednotlivé inštitúcie v stanovených lehotách na podanie (finančná správa, zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa)
 • zasielanie výplatných pások a príkazov na úhradu emailom
 • ročné zúčtovanie dane z príjmov zamestnancov a za zamestnávateľa

Poradenstvo a kontroling

 • poradenstvo pri príprave zmlúv alebo pri riešení neštandardných otázok, či problematík spojených s podnikaním ako napr. pomoc pri zostavovaní výkazu cash flow, reportingových tabuliek, prehľadov vrámci kontrolingu, rôzych hlásení, pomoc pri vypracovaní výročnej správy, pomoc pri vystavovaní faktúr a pod.
 • kontrola účtovníctva pred prevzatím vedenia účtovníctva od inej spoločnosti
 • nezávislá kontrola účtovníctva vykonávaná na požiadanie v prípade ohlásenej kontroly zo štátnych inštitúcií alebo pred auditom
 • rekonštrukcia účtovníctva
 • sprostredkovanie stanovísk daňovým poradcom